Usługi Kancelarii Notarialnej

 

Notariusz, określany w dawnej Polsce mianem Rejenta, to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że osoby go wykonujące są obowiązane do przestrzegania rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Czynności dokonywane przez notariusza mają moc urzędową. Z tego względu podobnie jak funkcjonariusze publiczni, podlega on z jednej strony specjalnej ochronie prawnej, a z drugiej szczególnej odpowiedzialności karnej.
 
Zakres czynności wykonywanych przez notariusza, jak również wysokość opłat notarialnych, reguluje specjalna ustawa. Według jej przepisów notariuszom przysługuje prawo do sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów poświadczających wykonanie pewnych czynności prawnych. W zakresie spraw rodzinnych notariusze sporządzają majątkowe umowy małżeństwa (również intercyzy w trakcie małżeństwa), a także testamenty notarialne. Zgodnie z polskim ustawodawstwem część umów nie nabierze mocy prawnej, jeśli nie będzie miała formy atu notarialnego. Tak jest w przypadku dokumentów sprzedaży nieruchomości. Dlatego sporządzenie umowy deweloperskiej musi odbyć się z udziałem notariusza. Również w przypadku braku ustawowego nakazu, umowy mogą być, na życzenie stron, potwierdzane przez notariusza. Jeśli zatem jedna ze stron optuje za dodatkowym zabezpieczeniem w postaci urzędowego potwierdzenia ważności, sporządzenie umowy sprzedaży powinno odbyć się kancelarii notarialnej. Ponadto można w niej dokonać również innych czynność m.in. przeprowadzić notarialne zniesienie współwłasności.
 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 •     sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 •     sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 •     sporządza protesty weksli i czeków,
 •     sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów,

  a także:
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo